Αειφόρο μέλλον…Τώρα!

Ενεργά διασφαλίζουμε ότι οι διαδικασίες παραγωγής και τα προϊόντα μας έχουν ελάχιστο αντίκτυπο στο περιβάλλον. Η τεχνολογία FirePro προστατεύει ζωές, περιουσιακά στοιχεία και το περιβάλλον, μεριμνώντας έτσι για το αειφόρο μέλλον της ανθρωπότητας.
arrow
Οικολογική Χημεία

Οικολογική Χημεία

Η στερεά χημική ένωση FPC αναπτύχθηκε μετά από πολυετή έρευνα και ανάπτυξη και χρησιμοποιεί φιλικά προς το περιβάλλον φυσικά καλιούχα άλατα χωρίς την εμπλοκή πυροτεχνικών υλικών. Η αφοσίωσή μας στην Πράσινη τεχνολογία και στην αειφόρο ανάπτυξη βεβαιώνεται από τον αριθμό Πιστοποιήσεων, Καταχωρίσεων και Εγκρίσεων, που έχουμε αποκτήσει από τους εγκυρότερους οργανισμούς στην ΕΕ και στη Βόρεια Αμερική.

Ουσίες Μη-Καταστρεπτικές για το Όζον

Ουσίες Μη-Καταστρεπτικές για το Όζον

Το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος είναι μια διεθνής συνθήκη που στοχεύει στην προστασία της στιβάδας του όζοντος, με τη σταδιακή κατάργηση της παραγωγής ουσιών καταστρεπτικών για το όζον. Συμφωνήθηκε την 16η Σεπτεμβρίου 1987, και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1989. Ως εκ τούτου, η τρύπα στη στιβάδα του όζοντος πάνω από την Ανταρκτική υποχωρεί, έστω με αργό ρυθμό.

Στην προσπάθειά μας να συμβάλουμε στην αειφόρο ανάπτυξη της ανθρωπότητας, προσηλωνόμαστε στις Πράσινες τεχνολογίες. Τα προϊόντα FirePro κατασκευάζονται από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, τα οποία είναι δυνατόν να ανακυκλωθούν ή να επαναχρησιμοποιηθούν, χωρίς την παραγωγή αποβλήτων.

Τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά των προϊόντων FirePro όταν ενεργοποιηθούν δεν αποτελούν απειλή για το περιβάλλον.
Είναι φιλικά προς το όζον και δεν περιέχουν χλωροφθοράνθρακες (CFC), φέρουν την πιστοποίηση «Green Label» και σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των Η.Π.Α. (EPA) περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα Πολιτικής Σημαντικών Νέων Εναλλακτικών Λύσεων (Significant New Alternatives Policy—SNAP).

Μηδενικό Δυναμικό Θέρμανσης του Πλανήτη

Μηδενικό Δυναμικό Θέρμανσης του Πλανήτη

Τα φθοριούχα αέρια («F-gases») είναι μια οικογένεια ανθρωπογενών αερίων που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές εφαρμογές. Επειδή δεν καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, χρησιμοποιούνται συχνά ως υποκατάστατα ουσιών καταστρεπτικών για το όζον. Επιπλέον, τα φθοριούχα αέρια είναι θερμοκηπιακά αέρια και συνεργούν στην υπερθέρμανση του πλανήτη έως και 23.000 φορές περισσότερο από το διοξείδιο του άνθρακα (CO2)· δυστυχώς οι εκπομπές τους αυξάνονται ταχύτατα.


Οι πυροσβεστικές μονάδες συμπυκνωμένου αερολύματος FirePro δεν περιέχουν βλαβερές χημικές ουσίες, π.χ. εξαφθοριούχο θείο (SF6), υδροφθοράνθρακες όπως HCFC, HFC (23, 32, 41, 43-10mee, 125, 134, 134a, 152a, 143, 143a, 227ea, 236cb, 236ea, 236fa, 245ca, 365mfc) και υπερφθοράνθρακες PFC, οι οποίες έχουν απαγορευτεί ή βρίσκονται σε διαδικασία προκειμένου να απαγορευτούν, με βάση τον κανονισμό υπ' αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, λόγω των αρνητικών επιπτώσεών τους στο περιβάλλον.

Πράσινες Πολιτικές

Πράσινες Πολιτικές

Η FirePro έχει αξιολογηθεί από το Παγκόσμιο Δίκτυο Οικολογικής Σήµανσης (Global Eco-Labelling Network—GEN), και της έχει απονεμηθεί το πιστοποιητικό Green Label. Το Παγκόσμιο Δίκτυο Οικολογικής Σήµανσης είναι μια μη κερδοσκοπική ΄Ενωση Οργανισμών με οικολογική σήμανση Τύπου 1, όπως αυτή ορίζεται στο πρότυπο ISO 14024. Το δίκτυο GEN παρέχει πρότυπα που αφορούν πολλαπλά περιβαλλοντικά κριτήρια που εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος ή υπηρεσίας· χρησιμοποιεί διαφανείς διαδικασίες για την ανάπτυξή των συγκεκριμένων προτύπων, καθώς επίσης και ανεξάρτητους φορείς για τoν έλεγχό τους. Ο σκοπός του GEN είναι η βελτίωση, η προώθηση και η ανάπτυξη της οικολογικής σήμανσης των προϊόντων καθώς και της αξιοπιστίας των προγραμμάτων οικολογικής σήμανσης, διεθνώς.

Πιστοποίηση ISO

Πιστοποίηση ISO

Κάθε προϊόν FirePro κατασκευάζεται σύμφωνα με τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα και απαιτήσεις ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Το πιστοποιητικό ISO 14001 αποδεικνύει ότι στη FirePro υιοθετούμε μια συστημική προσέγγιση για τη διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων εντός του οργανισμού μας. Είναι το πιο σημαντικό πρότυπο στη σειρά ISO 14000 και καθορίζει τις απαιτήσεις του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, τόσο σε μικρούς όσο και σε μεγάλους οργανισμούς.
Το πιστοποιητικό από τον DNV Νορβηγίας (Νηογνώμονας πλοίων και ανεξάρτητος φορέας διαπίστευσης ) ενισχύει την εμπιστοσύνη των πελατών μας, διότι καταδεικνύει ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της FirePro, καθώς και οι διαδικασίες που ακολουθούνται, έχουν ελάχιστο αντίκτυπο στο περιβάλλον. 

Υγεία & Περιβάλλον

Τα προϊόντα της FirePro είναι φιλικά προς το περιβάλλον και ταξινομούνται ως Πράσινα:

  • Μηδενικό Δυναμικό Καταστροφής του Όζοντος
  • Μηδενικό Δυναμικό Θέρμανσης τού Πλανήτη
  • Αμελητέα Διάρκεια Ζωής στην Ατμόσφαιρα
  • Καταχωρισμένο ως εναλλακτικό του Halon, κατά το πρόγραμμα SNAP της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος των Η.Π.Α.

Εργαστηριακές δοκιμές καταδεικνύουν συστηματικά ότι η στερεά χημική ένωση FPC της FirePro δεν έχει οποιεσδήποτε επιβλαβείς συνέπειες στο νερό, στον αέρα, στις κλιματικές συνθήκες, στα ζώα, στα φυτά ή σε μικροοργανισμούς. Η FirePro έχει αποδείξει ότι είναι δυνατόν να προστατεύουμε ζωές και περιουσιακά στοιχεία, και παράλληλα να μεριμνούμε για το περιβάλλον και το βιώσιμο μέλλον της ανθρωπότητας.