Ψηφιακή Αναβάθμιση

Η Εταιρεία χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ε.Ε. στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Μέσω του συγκεκριμένου Σχεδίου, η Εταιρεία εγκατέστησε ένα πρόγραμμα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων, προκειμένου να βελτιστοποιήσει την οργάνωση και την επικοινωνία με τους πελάτες της, ενώ παράλληλα να αναπτύξει περαιτέρω τις δραστηριότητες μέσω αυτής της ψηφιακής αναβάθμισης.