Sự tuân thủ toàn diện
FirePro luôn tuân thủ theo những chứng chỉ, sự phê duyệt và chế độ thử nghiệm có uy tín nhất trong ngành chữa cháy.
arrow

Các chứng nhận hàng hải

Chứng nhận MED
Chứng nhận bởi các thành viên IACS
Chứng nhận của cơ quan hàng hải địa phương