Bình chữa cháy đạt chứng nhận ATEX

FP-100 EX
FP-100 EX
 • Mô hình
  FP-100 EX
 • Phương pháp kích hoạt
  Điện
  (Điện áp xung tối thiểu: 1,5 VDC,
  Cường độ xung tối thiểu: 0,8 A,
  Thời lượng xung tối thiểu: 0,5 giây)
 • Loại kích hoạt
  Thành phần tạo nhiệt với điện trở 2,2 ohm
 • Trọng lượng toàn phần
  1830 g (không bao gồm bộ gá lắp)
 • Khối lượng hợp chất FPC
  100 g
 • Thời gian xả trong vận hành
  5 - 10 giây
 • Kích thước
  H: 170 mm (gồm cả vỏ của đầu nối) Ø 84 mm
 • Loại đám cháy
  A,B,C,F
 • Dòng điện thử nghiệm
  Tối đa 5 mA
TRỞ LẠI SẢN PHẨM

Dòng sản phẩm ATEX đã được thử nghiệm thành công để sử dụng trong khu vực dễ nổ. Bình phun chất chữa cháy ATEX được thiết kế để ngăn chặn đám cháy trong môi trường dễ nổ của hỗn hợp khí hoặc bụi.

FP-200 EX
FP-200 EX
 • Mô hình
  FP-200 EX
 • Phương pháp kích hoạt
  Điện
  (Điện áp xung tối thiểu: 1,5 VDC,
  Cường độ xung tối thiểu: 0,8 A,
  Thời lượng xung tối thiểu: 0,5 giây)
 • Loại kích hoạt
  Thành phần tạo nhiệt với điện trở 2,2 ohm
 • Trọng lượng toàn phần
  2315 g (không bao gồm bộ gá lắp)
 • Khối lượng hợp chất FPC
  200 g
 • Thời gian xả trong vận hành
  5 - 10 giây
 • Kích thước
  H: 200 mm (gồm cả vỏ của đầu nối) Ø 84 mm
 • Loại đám cháy
  A,B,C,F
 • Dòng điện thử nghiệm
  Tối đa 5 mA
TRỞ LẠI SẢN PHẨM
FP-500 EX
FP-500 EX
 • Mô hình
  FP-500 EX
 • Phương pháp kích hoạt
  Điện
  (Điện áp xung tối thiểu: 1,5 VDC,
  Cường độ xung tối thiểu: 0,8 A,
  Thời lượng xung tối thiểu: 0,5 giây)
 • Loại kích hoạt
  Thành phần tạo nhiệt với điện trở 2,2 ohm
 • Trọng lượng toàn phần
  3770 g (không bao gồm bộ gá lắp)
 • Khối lượng hợp chất FPC
  500 g
 • Thời gian xả trong vận hành
  5 - 10 giây
 • Kích thước
  H: 310 mm (gồm cả vỏ của đầu nối) Ø 84 mm
 • Loại đám cháy
  A,B,C,F
 • Dòng điện thử nghiệm
  Tối đa 5 mA
TRỞ LẠI SẢN PHẨM
FP-1200 EX
FP-1200 EX
 • Mô hình
  FP-1200 EX
 • Phương pháp kích hoạt
  Điện
  (Điện áp xung tối thiểu: 1,5 VDC,
  Cường độ xung tối thiểu: 0,8 A,
  Thời lượng xung tối thiểu: 0,5 giây)
 • Loại kích hoạt
  Thành phần tạo nhiệt với điện trở 2,2 ohm
 • Trọng lượng toàn phần
  17050 g (không bao gồm bộ gá lắp)
 • Khối lượng hợp chất FPC
  1200 g
 • Thời gian xả trong vận hành
  10 - 15 giây
 • Kích thước
  365mm x 450 mm x 310 mm
 • Loại đám cháy
  A,B,C,F
 • Dòng điện thử nghiệm
  Tối đa 5 mA
TRỞ LẠI SẢN PHẨM
FP-2000 EX
FP-2000 EX
 • Mô hình
  FP-2000 EX
 • Phương pháp kích hoạt
  Điện
  (Điện áp xung tối thiểu: 1,5 VDC,
  Cường độ xung tối thiểu: 0,8 A,
  Thời lượng xung tối thiểu: 0,5 giây)
 • Loại kích hoạt
  Thành phần tạo nhiệt với điện trở 2,2 ohm
 • Trọng lượng toàn phần
  21650 g (không bao gồm bộ gá lắp)
 • Khối lượng hợp chất FPC
  2000 g
 • Thời gian xả trong vận hành
  10 - 15 giây
 • Kích thước
  365mm x 450 mm x 310 mm
 • Loại đám cháy
  A,B,C,F
 • Dòng điện thử nghiệm
  Tối đa 5 mA
TRỞ LẠI SẢN PHẨM
FP-3000 EX
FP-3000 EX
 • Mô hình
  FP-3000 EX
 • Phương pháp kích hoạt
  Điện
  (Điện áp xung tối thiểu: 1,5 VDC,
  Cường độ xung tối thiểu: 0,8 A,
  Thời lượng xung tối thiểu: 0,5 giây)
 • Loại kích hoạt
  Thành phần tạo nhiệt với điện trở 2,2 ohm
 • Trọng lượng toàn phần
  22450 g (không bao gồm bộ gá lắp)
 • Khối lượng hợp chất FPC
  3000g
 • Thời gian xả trong vận hành
  15 - 20 giây
 • Kích thước
  365mm x 450 mm x 310 mm
 • Loại đám cháy
  A,B,C,F
 • Dòng điện thử nghiệm
  Tối đa 5 mA
TRỞ LẠI SẢN PHẨM
FP-4200 EX
FP-4200 EX
 • Mô hình
  FP-4200 EX
 • Phương pháp kích hoạt
  Điện
  (Điện áp xung tối thiểu: 1,5 VDC,
  Cường độ xung tối thiểu: 0,8 A,
  Thời lượng xung tối thiểu: 0,5 giây)
 • Loại kích hoạt
  Thành phần tạo nhiệt với điện trở 2,2 ohm
 • Trọng lượng toàn phần
  30910 g (không bao gồm bộ gá lắp)
 • Khối lượng hợp chất FPC
  4200 g
 • Thời gian xả trong vận hành
  15 - 20 giây
 • Kích thước
  365mm x 450 mm x 420 mm
 • Loại đám cháy
  A,B,C,F
 • Dòng điện thử nghiệm
  Tối đa 5 mA
TRỞ LẠI SẢN PHẨM
FP-5700 EX
FP-5700 EX
 • Mô hình
  FP-5700 EX
 • Phương pháp kích hoạt
  Điện
  (Điện áp xung tối thiểu: 1,5 VDC,
  Cường độ xung tối thiểu: 0,8 A,
  Thời lượng xung tối thiểu: 0,5 giây)
 • Loại kích hoạt
  Thành phần tạo nhiệt với điện trở 2,2 ohm
 • Trọng lượng toàn phần
  33710 g (không bao gồm bộ gá lắp)
 • Khối lượng hợp chất FPC
  5700 g
 • Thời gian xả trong vận hành
  15 - 20 giây
 • Kích thước
  365mm x 450 mm x 420 mm
 • Loại đám cháy
  A,B,C,F
 • Dòng điện thử nghiệm
  Tối đa 5 mA
TRỞ LẠI SẢN PHẨM
FP-100T (2G-EX)
FP-100T (2G-EX)
 • Mô hình
  FP-100T (2G-EX)
 • Phương pháp kích hoạt
  Điện
  (Điện áp xung tối thiểu: 1,5 VDC,
  Cường độ xung tối thiểu: 0,8 A,
  Thời lượng xung tối thiểu: 0,5 giây)
 • Loại kích hoạt
  Thành phần tạo nhiệt với điện trở 2,2 ohm
 • Trọng lượng toàn phần
  1500 g (không bao gồm bộ gá lắp)
 • Khối lượng hợp chất FPC
  100 g
 • Thời gian xả trong vận hành
  5 - 10 giây
 • Kích thước
  H: 155 mm (gồm cả vỏ của đầu nối) Ø 84 mm
 • Loại đám cháy
  A,B,C,F
 • Dòng điện thử nghiệm
  Tối đa 5 mA
TRỞ LẠI SẢN PHẨM
FP-200T (2G-EX)
FP-200T (2G-EX)
 • Mô hình
  FP-200T (2G-EX)
 • Phương pháp kích hoạt
  Điện
  (Điện áp xung tối thiểu: 1,5 VDC,
  Cường độ xung tối thiểu: 0,8 A,
  Thời lượng xung tối thiểu: 0,5 giây)
 • Loại kích hoạt
  Thành phần tạo nhiệt với điện trở 2,2 ohm
 • Trọng lượng toàn phần
  1945 g (không bao gồm bộ gá lắp)
 • Khối lượng hợp chất FPC
  200 g
 • Thời gian xả trong vận hành
  5 - 10 giây
 • Kích thước
  H: 185 mm (gồm cả vỏ của đầu nối) Ø 84 mm
 • Loại đám cháy
  A,B,C,F
 • Dòng điện thử nghiệm
  Tối đa 5 mA
TRỞ LẠI SẢN PHẨM
FP-500T (2G-EX)
FP-500T (2G-EX)
 • Mô hình
  FP-500T (2G-EX)
 • Phương pháp kích hoạt
  Điện
  (Điện áp xung tối thiểu: 1,5 VDC,
  Cường độ xung tối thiểu: 0,8 A,
  Thời lượng xung tối thiểu: 0,5 giây)
 • Loại kích hoạt
  Thành phần tạo nhiệt với điện trở 2,2 ohm
 • Trọng lượng toàn phần
  3415 g (không bao gồm bộ gá lắp)
 • Khối lượng hợp chất FPC
  500 g
 • Thời gian xả trong vận hành
  5 - 10 giây
 • Kích thước
  H: 295 mm (gồm cả vỏ của đầu nối) Ø 84 mm
 • Loại đám cháy
  A,B,C,F
 • Dòng điện thử nghiệm
  Tối đa 5 mA
TRỞ LẠI SẢN PHẨM
Không bị nén bởi áp suất cao
Không bị nén bởi áp suất cao
Có tuổi thọ sản phẩm 15 năm
Có tuổi thọ sản phẩm 15 năm
Không làm suy giảm oxy
Không làm suy giảm oxy
Không chứa HFC
Không chứa HFC
Không chứa CFC
Không chứa CFC
Không làm nóng lên toàn cầu
Không làm nóng lên toàn cầu
Thay thế Halon
Thay thế Halon
Không làm suy giảm tầng ôzôn
Không làm suy giảm tầng ôzôn
Sản xuất theo Tiêu chuẩn ISO 14001 / 9001
Sản xuất theo Tiêu chuẩn ISO 14001 / 9001

Tìm hiểu thêm