Bærekraftig utvikling ... i dag!

Vi sørger aktivt for at produksjonsprosessene og produktene våre setter minimale fotspor på miljøet. FirePro-teknologien beskytter liv og verdier, samtidig som den sparer miljøet og en bærekraftig fremtid for menneskeheten.
arrow
Grønn kjemi

Grønn kjemi

FPC-slukkemiddelet er utviklet etter mange års forskning og testing og bruker miljøvennlige, naturlig forekommende kaliumsalter uten pyrotekniske materialer. FirePros satsing på grønn teknologi og bærekraft er attestert av det store antallet europeiske og internasjonale sertifikater, registreringer og godkjenninger vi har oppnådd.

Ingen ozonnedbrytende bestanddeler

Ingen ozonnedbrytende bestanddeler

Montrealprotokollen om stoffer som bryter ned ozonlaget er en internasjonal traktat utformet for å beskytte ozonlaget ved å fase ut produksjonen av stoffer som truer det. Avtalen ble inngått den 16. september 1987 og trådte i kraft 1. januar 1989. Resultatet er at hullet i ozonlaget over Antarktis er i sakte tilbakegang.

I arbeidet med å bidra til en bærekraftig utvikling fokuserer vi på grønn teknologi. FirePro-produktene er laget av miljøvennlige materialer som på slutten av sin levetid kan resirkuleres eller gjenbrukes uten avfall. 

De fysiske og kjemiske egenskapene til FirePro-produktene sikrer at de ikke utgjør noen trussel for miljøet når de utløses. 
De er ozonvennlige og inneholder INGEN KFK, de er miljømerket og registrert under EPA-SNAP (Retningslinjer for betydelige nye alternativer) i USA.

Null GWP-verdi (globale oppvarmingspotensialer)

Null GWP-verdi (globale oppvarmingspotensialer)

Fluorgasser («F-gasser») er en gruppe menneskeskapte gasser som brukes i en rekke industrielle anvendelser. Fordi de ikke skader ozonlaget, blir de ofte brukt som erstatning for ozonreduserende stoffer. Men F-gasser er kraftige drivhusgasser, med GWP-verdi som er opp til 23.000 ganger høyere enn karbondioksid (CO2), og utslippene øker raskt.


FirePros brannslukkingsenheter med kondensert aerosol inneholder ingen skadelige kjemiske stoffer, som svovelheksafluorid SF6, hydrofluorkarboner som HCFC, HFC (23, 32, 41, 43-10mee, 125, 134, 134a, 152a, 143, 143a, 227ea, 236cb, 236ea, 236fa, 245ca, 365mfc) eller perfluorkarboner (PFK), som er forbudt eller i ferd med å bli forbudt i henhold til forordning (EF) nr. 842/2006 av Europaparlamentet og Rådet, på grunn av den negative innvirkningen på miljøet.

Grønne prinsipper

Grønne prinsipper

FirePro har blitt godkjent av det globale miljømerkesamarbeidet, GEN (Global Eco-Labeling Network), og har rett til å bære offisielle miljømerker. GEN er en ideell sammenslutning av type-1 miljømerkingsorganisasjoner som definert av ISO 14024-standarden. Standardene er rettet mot flere miljøkriterier gjennom hele livsløpet til et produkt eller en tjeneste, og ikke minst er de transparente i utviklingsprosessen og bruker uavhengig, tredjeparts verifikasjon. Formålet er å forbedre, fremme og utvikle miljømerking av produkter og troverdigheten til miljømerkingsprogrammer over hele verden.

ISO-sertifisering

ISO-sertifisering

Hvert FirePro-produkt er produsert i henhold til strenge internasjonale standarder og krav for kvalitet og miljøstyring.
ISO 14001-sertifikatet er et vitnesbyrd om at FirePro har innført en systematisk tilnærming til håndtering av miljøspørsmål i organisasjonen. Dette er den viktigste standarden i ISO 14000-serien, og den spesifiserer kravene til et miljøstyringssystem (EMS) for små og store organisasjoner.
Sertifikatet, som er utstedt av DNV GL (en tredjepartsakkreditering/sertifiseringsorgan/registrar), gjør at kundene våre kan stole på at vi hos FirePro aktivt sørger for at prosessene, produktene og tjenestene våre etterlater et minimalt fotavtrykk på miljøet. 

Helse og miljø

FirePro er miljøvennlig og klassifisert som et grønt produkt:

  • Null ozonreduserende potensial
  • Null globalt oppvarmingspotensial
  • Ubetydelig levetid i atmosfæren
  • Oppført i EPA SNAP som alternativ til halon

Laboratorietester viser konsekvent at FirePro FPC ikke har skadelige effekter på vann, luft, klimaforhold, dyr, planter eller mikroorganismer. FirePro har bevist at det er mulig å beskytte liv og verdier og samtidig ta vare på miljøet og en bærekraftig fremtid.